Met dit bericht willen we als VKP stilstaan bij brandveiligheid. Zoals wellicht bekend is ‘brand’ nogal een hot topic in de bouw. Wij willen kort toelichten wanneer extra brandwerende maatregelen (brandklasse B) getroffen dienen te worden. Daarna leggen we uit wat een ‘brandklasse’ nu eigenlijk is en hoe deze tot stand komt.

Extra brandwerende maatregelen zijn noodzakelijk wanneer:

  • Een gebouw hoger is dan 13 meter, moet alles boven de 13 meter uitgevoerd worden in brandklasse B.
  • Het gebouw een verblijfsruimte hoger dan 5 meter boven het maaiveld heeft, dienen de eerste 2,5 meter te voldoen aan brandklasse B.
  • Er sprake is van een woonfunctie. Dan is ter plaatse van de vluchtroute brandklasse B vereist. Bij de projecten die wij calculeren en uitvoeren zijn dit meestal galerijen en/of trappenhuizen.

Daarnaast geldt dat het gevelproduct ten allen tijde tenminste moet voldoen aan brandklasse D. Als dit niet het geval is, is het niet toegestaan het product toe te passen op de buitengevel.

Bovengenoemde uitgangspunten komen grotendeels uit het Bouwbesluit en zijn landelijk bepaald. Het bouwbesluit verwijst naar de NEN-EN 13501-1. Deze norm stelt welke testmethoden nodig zijn om de brandklasse van een product vast te stellen. In het geval van gevel- en plaatbekleding zijn onderstaande testmethoden noodzakelijk om een certificaat van desbetreffende brandklasse te krijgen.

  1. Single burning item test (SBI) – Deze test stelt de feitelijke bijdragen van een product aan de ontwikkeling van een brand vast. Deze test wordt gedaan door een brand te stimuleren in de vorm van een brandje in de hoek van een kamer, dichtbij het betreffende product. De SBI test is bedoeld om materialen te beoordelen in hun end use application (eindtoepassing).
  2. Ignitability test – Deze test is bedoeld om de ontvlambaarheid van een product vast te stellen nadat het wordt blootgesteld aan een kleine vlam.

Bij brandklasse D is geen test nodig, mits het product toegepast wordt in een gesloten gevelsysteem, de volumieke massa minstens 390 kg/m³ is en het product een minimale dikte van 18 mm heeft. Indien wij dus een product toepassen waarbij extra brandwerende maatregelen noodzakelijk zijn (brandklasse B), dient het desbetreffende product de twee bovengenoemde tests te ondergaan. Uit de testresultaten zal blijken of het product wel of niet voldoet aan de gestelde eisen. Als dit niet het geval is, dient de brandklasse van het hout verbeterd te worden. In het geval van bijvoorbeeld houten geveldelen kan dit worden gedaan door het deeltje te impregneren, dompelen en/of coaten met een brandvertragend brandsysteem.